KΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΔΒΜ2 

Έδρα: Νικ. Πλαστήρα 65, 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

ΝΕΑ ΔΟΜΗ: Αργύρη Εφταλιώτη 24 54454, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη 

Tηλ. 2310 397713, Fax 2310 397813

email:  rockacki@yahoo.gr  kppkek@gmail.com 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» υλοποιεί την Πράξη «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά», που πέτυχε να ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)» ΚΑΛΕΙ ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, να συμμετάσχουν στο έργο και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: S Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

- Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

- Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:

  • Νέοι έως 35 ετών
  • Μακροχρόνια άνεργοι ανεξαρτήτου ηλικίας
  • Γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι:
    • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 €, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν είκοσι (120) ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 20/05/2013 έως και 07/06/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00, στα γραφεία των εταίρων: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΕΝΑ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (πληροφορίες, κος Αναστάσιος Κοτοπούλης)

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΕΝΑ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (πληροφορίες, κος Νικόλαος Σίμηνας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά», στα γραφεία της Δομής Υποστήριξης των Ωφελουμένων, στην Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ, Κ. Ταλιαδούρη 16, Γρεβενά, τηλ. 2462087380, (κος Γεώργιος Παπαλιούρας, κα Χρυσούλα Κριθαριώτη), καθώς και στην ιστοσελίδα www.diadromi-grevena.gr

 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

Τυπικά κριτήρια τα οποία  θα έχουν βαρύτητα 70%  της συνολικής βαθμολογίας:

  • Το διάστημα ανεργίας: προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια άνεργους (άνω των 12 μηνών), ενώ θα βαθμολογείται κάθε επιπλέον τρίμηνο ανεργίας.
  • Το οικογενειακό εισόδημα σε συνάρτηση με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων. Προτεραιότητα θα δίνεται σε υποψήφιους με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και με 3 και άνω ανήλικα τέκνα.
  • Ο χρόνος προϋπηρεσίας. Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους έχουν προϋπηρεσία άνω των 5 ετών. Το κριτήριο αυτό δεν θα συνεκτιμάται για την υποομάδα των νεοεισερχόμενων ανέργων και των νέων ανέργων έως 35 ετών.
  • Η αποδεδειγμένη γνώση ξένων γλωσσών, Η/Υ αλλά και ειδικές γνώσεις άσκησης ενός επαγγέλματος.

και

Τα ειδικά κριτήρια τα οποία έχουν βαρύτητα 30% στη συνολική βαθμολογία και θα  βαθμολογηθούν μέσω της ειδικής συνέντευξης των υποψηφίων όπως αναφέρετε στην Απόφαση Υλοποίησης με ιδία Μέσα:

ü     Προσωπικότητα υποψηφίου:

μικρή καταλληλότητα  (10 μόρια)

μέτρια καταλληλότητα (30 μόρια)

μεγάλη καταλληλότητα (60 μόρια)

ü     Ανταπόκριση απαιτήσεων προγράμματος:

μικρή καταλληλότητα (10 μόρια)

μέτρια καταλληλότητα (30 μόρια)

μεγάλη καταλληλότητα (60 μόρια)

ü     Ωριμότητα- διαθεσιμότητα υποψηφίου-πρόθεση αυτοαπασχόλησης:

μικρή καταλληλότητα (10 μόρια)

μέτρια καταλληλότητα (30 μόρια)

μεγάλη καταλληλότητα (60 μόρια)

Η αναλυτική βαθμολογία των κριτηρίων έχει ως εξής :

Ανεργία

Έως 12μήνες

25

Μεγαλύτερη από 35μήνες

35

Οικογενειακή Κατάσταση

Άγαμος

15

Έγγαμος

20

Έγγαμος με τέκνα

25

Οικονομική Κατάσταση

0-6.951

25

6.951-12.000

20

12.001-16.000

15

16.001 και άνω

0

Εκπαιδευτικό επίπεδο

ΔΕ

15

ΙΕΚ-ΤΕΕ

20

ΠΕ-ΤΕ

25

Μεταπτυχιακό

20

Διδακτορικό

25

Τίποτε

0

Ξένη γλώσσα

1

10

2

20

3

30

Τίποτε

0

Η/Υ

ΝΑΙ

10

ΟΧΙ

0

Επαγγελματική Εμπειρία

Έως 1 έτος

5

Έως 3 έτη

10

Άνω 3 ετών

15

Όχι

0

Ο Πρόεδρος της Α.Σ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Κουπτσίδης Δημοσθένης 

Πρόσφατα νέα