KΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΔΒΜ2 

Έδρα: Νικ. Πλαστήρα 65, 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

ΝΕΑ ΔΟΜΗ: Αργύρη Εφταλιώτη 24 54454, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη 

Tηλ. 2310 397713, Fax 2310 397813

email:  rockacki@yahoo.gr  kppkek@gmail.comODOS slider-1

Τώρα και η νέα μας δομή στην Κάτω Τούμπα

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους  ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Πρόσκληση νια τη συλλογή τριών (3) τουλάχιστον Προσφορών νια την υλοποίηση της έργου «Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευσης νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ιδεών» στο πλαίσιο της Πράξης «Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης»

Το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού-ΚΕΚ, συντονιστής εταίρος της Α.Σ «Χρόνια Πάσχοντες: Εργασία χωρίς Διακρίσεις»έχοντας υπόψη:

 Το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

 1. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
 3. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2.13293/4.1928/31-5-2012Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό MIS 376023 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, όπως ισχύει.
 5. Την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης» από την Α.Σ. «Χρόνια Πάσχοντες: Εργασία χωρίς Διακρίσεις», όπως ισχύει.
 6. την υπ'αρ. 12/17/9/2015  Απόφαση Δ.Ε για τη δημοσίευση πρόσκλησης και την έγκριση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης μετά από συλλογή τριών τουλάχιστον προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της Δράσης «Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευσης νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ιδεών» της Πράξης «Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης»

 Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Χρόνια Πάσχοντες: Εργασία χωρίς Διακρίσεις» με Συντονιστή Εταίρο το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού-ΚΕΚ, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων της Θεσσαλονίκης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στόχος της Πράξης είναι η υποστήριξη 100 ανέργων που ανήκουν στα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα στους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις

Το έργο αποσκοπεί να εξυπηρετήσει τις εξής στοχεύσεις:

 • Βελτίωση της απασχολησιμότητας και τόνωση της αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων ανέργων
 • Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις καινοτόμες δραστηριότητες και της κοινωνικής οικονομίας
 • Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και ευελιξία της τοπικής οικονομίας
 
 • Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.

Επιμέρους στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την απόκτηση κοινής συναντίληψης και δράσης, γεγονός που υπαγορεύεται από τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των διαδικασιών υλοποίησης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού θα προβεί στην ανάθεση του έργου «Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευσης νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ιδεών». Το έργο αφορά στα παρακάτω:

Α. Πραγματοποίηση εκδήλωσης απονομής βραβείων.   

Β. Εξειδίκευση κριτηρίων και όρων διαγωνισμού.

Γ.Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων.

Δ. Απονομή 3 Βραβείων στους νικητές του Διαγωνισμού.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του υπό ανάθεση Έργου είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων σε εξόφληση αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού. Από την αμοιβή θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

 Δ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με εμπειρία σε διαγωνισμούς αριστείας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 • Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής..
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην οικονομική προσφορά:
 • Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του Προσφέροντος.

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για την ανάδειξη του αναδόχου, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

- Αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψήφιων αναδόχων και αποδοχή τους εφόσον τεκμηριώνεται η απαιτούμενη εμπειρία.

 ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση σε ένα (1) πρωτότυπο.

Στην εξωτερική όψη του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 • Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής, ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης, η ημερομηνία υποβολής προσφορών
 • Τα στοιχεία του αποστολέα/ διαγωνιζόμενου (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, τηλ., φάξ, email)

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο σημείο Δ της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους προσφοράς υπηρεσιών του διαγωνιζόμενου που δεν προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι προσφορές κατατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα  περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την 30/09/2015 και ώρα 17:00.

Προσφορές που κατατίθενται καθοιονδήποτε τρόπο μετά την άνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα κατάθεσης απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 Ζ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ήμερες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της.

Η. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 30/09/2015 και ώρα 17:00 στην έδρα του Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού, Ν. Πλαστήρα 65 Χαριλάου, ΤΚ 54250, Θεσσαλονίκη.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης θα δίδονται στο τηλέφωνο 2310397713.

Πρόσφατα νέα